Algemene voorwaarden Streetwize

Artikel 1 - Verplichtingen van de autorijschool

 • 1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.
 • 1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd in samenspraak met de leerling, wanneer zij niet tot een overeenstemming kunnen komen dan is de rijschool doorslaggevend. 
 • 1.3 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. Indien het geval van overmacht is de rijschool aansprakelijk voor de daar uit voorkomende kosten
 • 1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.
 • 1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 • 1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 - Verplichtingen van de leerling

 • 2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • 2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.
 • 2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om 1 les van 55 miuten in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 • 2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
 • 2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • 2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 - Voorwaarden wijze van betaling

 • 3.1 Betalingen met contanten zijn alleen mogelijk na overleg met de rijinstructeur, wil je contant betalen dan vind deze betaling plaats voor de rijles.
 • 3.2 De betalingen van alle rijlessen dienen voor de aanvang van de rijles volledig zijn te betaald.
 • 3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: 
 • 3.3.a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. In het geval dat de leerling niet kan betalen kan de rijschool de opleiding stil leggen. 
 • 3.4 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.
 • 3.5 Een leerling heeft altijd het volledige bedrag van zijn rijopleiding betaald aan de rijschool voordat hij praktijkexamen doet. Lukt dat de leerling niet dan is de rijschool gemachtigd het examen te anuleren. De leerling heeft geen recht op restitutie of een schade vergoeding.
 • 3.6 Indien een leerling de openstaande rekening niet tijdig voldoet en de afgesproken betalingstermijnen zijn inmidddels verstreken dan zullen er buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht van 15 procent van het openstaande bedrag met een minimum van 70 euro.

Artikel 4 - Rijexamens

 • 4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • 4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 5 - Beëindigen van overeenkomsten

 • 5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
 • 5.1.a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
 • 5.1.b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 - Aanvullende afspraken

 • 6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
 • 6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 - Lespakketten

 • 7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
 • 7.2 Wanneer een leerling een lespakket met korting heeft gekocht, en besluit om de opleiding te beindigen en geld terug te vragen dan zal de korting vervallen. In dit geval worden de gereden uren vermeerderd met de huidige lesprijs zonder korting. Blijkt dat de leerling te veel heeft betaald dan heeft deze recht op restitutie.

Artikel 8 - Vrijwaring

 • 8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 • 8.1.a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 • 8.1.b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 • 8.1.c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • 8.1.d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 • 8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.